Iezuitul Athanase Kircher chiar a existat (s-a sfârșit în 1680). Însă cu siguranță că nu a trecut prin atâtea peripeții uluitoare și nu era atât de ingenios precum dublul său zugrăvit în romanul lui Jean-Marie Blas de Robles, Acolo unde tigrii sunt la ei acasă. De fapt, ca să respectăm convenția romancierului de origine algeriană (licențiat în filosofie la Sorbona), ”zugrăveala” e realizată de însoțitorul lui Athanase într-un manuscris găsit în Brazilia de jurnalistul Eléazard von Wogau, eroul de drept al acestui roman de aventuri, care prezintă alternativ peripețiile iezuitului, dar și aventurile familiei Wogau prin jungla și favelele sud-americane.

Iată un fragment în care preacucernicul Kircher se ia la întrecere cu preavenerabilul Arhimede.

    

   

De cum i se vin­de­ca­ră ră­ni­le, por­ni­răm că­tre Si­ra­cu­za. Pro­gra­mul nos­tru cu­prin­dea stu­die­rea mo­nu­men­te­lor an­ti­ce ale ora­şu­lui, dar şi vi­zi­ta­rea bi­blio­te­ci­lor do­mi­ni­ca­ne de la Noto & Ra­gu­sa. Fără a-mi mai fi spus, Kir­cher ur­zi­se însă alte pla­nuri. Si­ra­cu­za fi­ind ora­şul na­tal al lui Ar­hi­me­de, n-ar fi tre­buit să mă în­do­iesc că maes­trul meu nu avea să piar­dă oca­zia pen­tru a-şi mă­su­ra ge­niul cu ace­la al ilus­tru­lui ma­te­ma­ti­cian.

Cea­suri la rând ne plim­ba­răm prin­tre zi­du­ri­le Or­ti­giei, dea­su­pra mă­rii, fără a în­ţe­le­ge ceva din lo­gi­ca mă­su­ră­to­ri­lor pe care Atha­na­se le fă­cea cu as­tro­la­bul & nici din schi­ţe­le pe care le în­gră­mă­dea în ca­iet. Apoi se în­chi­se două zile & o noap­te în ca­me­ra lui, in­ter­zi­când să fie de­ran­jat. La ie­şi­re, stră­lu­cind de bu­cu­rie, mer­se pe la di­fe­riţi meş­teri că­ro­ra le-a în­cre­din­ţat sar­cini foar­te pre­ci­se, cu in­di­ca­ţia de a lăsa de­o­par­te ori­ce altă trea­bă. În ur­mă­toa­re­le două săp­tă­mâni fă­cu­răm pre­vă­zu­tul tur al bi­blio­te­ci­lor din jur. (…)

So­sind ziua în care toa­te ma­te­ria­le­le co­man­da­te de Atha­na­se i-au fost adu­se, maes­trul meu ca­ta­dicsi în sfâr­şit să-mi ex­pli­ce mo­ti­vul mis­te­rioa­se­lor pre­gă­tiri.

În vre­mea ase­die­rii Si­ra­cu­zei de că­tre con­su­lul Mar­cel­lus, în 214 îna­in­tea naş­te­rii Dom­nu­lui nos­tru Chris­tos, in­ven­ţi­i­le lui Ar­hi­me­de în­târ­zia­se­ră mult vic­to­ria ro­ma­ni­lor. După spu­se­le lui An­ti­o­hus din As­ca­lon & ale lui Dio­dor din Si­ci­lia, minu­na­tul maes­tru re­u­şi­se să dea foc va­se­lor duş­ma­ne arun­când că­tre ele raza de foc a unei oglinzi. Afir­mând  im­po­si­bi­li­tatea fizi­că de a con­strui o oglin­dă atât de pu­ter­ni­că, cea mai mare par­te a co­men­ta­to­ri­lor & sa­van­ţi­lor tim­pu­lui nos­tru con­si­de­rau to­tul drept o le­gen­dă. Îm­po­tri­va tu­tu­ror aces­tor pă­reri, Kir­cher în­ţe­le­gea să-l re­a­bi­li­te­ze pe Ar­hi­me­de, chiar în lo­cu­ri­le în care îşi do­ve­di­se al­tă­da­tă in­com­pa­ra­bi­la for­ţă a ge­niu­lui său…

– Vezi, Cas­par, toţi ig­no­ran­ţii ăş­tia, în­ce­pând cu dom­nul Des­car­tes, ca să nu-l ci­tez de­cât pe el, toţi mă­ga­rii ăş­tia au drep­ta­te atunci când sus­ţin că nu s-ar pu­tea aprin­de un foc de la o ase­me­nea de­păr­ta­re fo­lo­sin­du-te de oglinzi. O oglin­dă pla­nă nu con­cen­trea­ză des­tul din lu­mi­na soa­re­lui, căci aces­ta îşi tri­mi­te ra­ze­le per­pen­di­cu­lar pe su­pra­fa­ţa oglin­zii. Cât de­spre oglin­zi­le cir­cu­la­re ori pa­ra­bo­li­ce, cu si­gu­ran­ţă, ele sunt în sta­re să aprin­dă ma­te­ria­le com­bus­ti­bi­le, însă doar de aproa­pe, adi­că în punc­tul de con­ver­gen­ţă a ra­ze­lor. În faţa aces­tei pro­ble­me, cel din­tâi lu­cru de fă­cut este să eva­lu­ezi cu pre­ci­zie lo­cul în care s-au gă­sit când­va co­ră­bi­i­le lui Mar­cel­lus.

  

  

Ţi­nând cont de con­fi­gu­ra­ţia zi­du­ri­lor de apă­ra­re ale ora­şu­lui, de adân­ci­mea apei din ju­rul aces­to­ra & de apro­pie­rea ne­ce­sa­ră pen­tru un ase­diu efi­cient, ele­men­te pe care le-am cal­cu­lat zi­le­le tre­cu­te, ga­le­re­le ro­ma­ne tre­bu­iau să ma­ne­vre­ze la trei­zeci sau pa­tru­zeci de paşi de me­te­re­ze. Or, pen­tru a se con­for­ma con­di­ţi­i­lor date, o oglin­dă pa­ra­bo­li­că ar fi avut ne­vo­ie să fie de o le­ghe dia­me­tru!, ceea ce, în­tr-a­de­văr, nu se poa­te cu niciun chip ad­mi­te, nici mă­car în ziua de azi. Nu­mai că po­si­bi­li­tă­ţi­le ome­neşti sunt ne­nu­mă­ra­te &, mul­ţu­mesc Ce­ru­lui, am ajuns la ideea unei oglinzi elip­ti­ce care, sunt con­vins, va re­uşi ceea ce, din­tot­dea­u­na, ce­le­lal­te nu ar fi pu­tut-o face! Du­ce­le de Hes­se va fi aici peste trei zile. I-am co­mu­ni­cat pla­nul meu, iar el a con­vo­cat, cu aceas­tă oca­zie, cele mai mari nume ale Si­ci­liei. Ast­fel, vor fi cei din­tâi care vor pu­tea ve­dea acest nou Spe­cu­lum Us­tor pe care, dra­gul meu Cas­par, îl vom con­strui îm­pre­u­nă dacă vei fi de acord să mă ajuţi… (…)

La ora fi­xa­tă, un­spre­ze­ce di­mi­nea­ţa, o am­bar­ca­ţiu­ne mare de pes­cuit, cum­pă­ra­tă cu spri­ji­nul lui Fre­de­rick de Hes­se, veni până la pa­tru­zeci de paşi de lo­cul pe care ni-l ale­se­sem. O lu­poai­că ro­ma­nă fu­se­se pic­ta­tă pe cas­te­lul de la pupă, ser­vind drept ţin­tă. După ce aran­ja­ră ici & colo, pe pun­te, imi­ta­ţii de le­gio­nari (niş­te imi­ta­ţii per­fec­te), ma­ri­na­rii co­bo­râ­ră de la bord. În acel mo­ment, Kir­cher ri­di­că pre­la­ta, dez­ve­lind ma­şi­nă­ria, în­tr-un mur­mur ge­ne­ral de ui­mi­re.

Era vor­ba de­spre un trunchi de con des­tul de mare, des­chis la am­be­le ex­tre­mi­tăţi, al că­rui in­te­rior fu­se­se trans­for­mat în oglin­dă. Un sis­tem des­tul de sim­plu de roţi & an­gre­na­je per­mi­tea orien­ta­rea pre­ci­să în ori­ce di­rec­ţie. În­vâr­tind pe rând mai mul­te ma­ni­ve­le, Atha­na­se orien­tă oglin­da în aşa fel, în­cât punc­tul lu­mi­nos pe care îl pro­du­cea să atin­gă cen­trul ţin­tei. După care în­ce­pu aş­tep­ta­rea. Tă­ce­rea era atât de de­pli­nă, în­cât se pu­tea auzi cli­po­ci­tul va­lu­ri­lor lo­vind ţăr­mul şi în­tor­cân­du-se.

  

  

În sfer­tul de oră care urmă ni­mic nu se în­tâm­plă. In­vi­ta­ţii şu­şoteau în­tre ei. Pe faţa lui Kir­cher se scur­geau pi­că­turi mari de su­doa­re, pe când nu mai con­te­nea cu re­gla­rea ra­zei, pri­vi­rea fi­in­du-i aţin­ti­tă la lu­poai­ca ro­ma­nă. Atraşi de ne­po­tri­vi­tul spec­ta­col, oa­meni de rând se adu­na­se­ră în spa­te­le cor­do­nu­lui de gar­dă & co­men­tau cu voce tare cele ce ve­deau, râ­zând & glu­mind după cum au obi­ceiul a face lo­cui­to­rii din sud de câte ori văd ceva ce le de­pă­şeş­te pu­te­rea de în­ţe­le­ge­re. Se scur­se­se de acum o ju­mă­ta­te de ceas fără vreun re­zul­tat, iar in­vi­ta­ţii în­ce­pu­se­ră şi ei să îşi piar­dă răb­da­rea în faţa unui eşec ce dura atât de mult, când un pes­că­ruş, atras fără în­do­ia­lă de stră­lu­ci­rea oglin­zii, scă­pă un găi­naţ care se spar­se pe ma­şi­nă­rie, atin­gân­du-mi uşor maes­trul. Nici că fu ne­vo­ie de mai mult de atât pen­tru a se stârni ha­zul tu­tu­ror. Glu­me de­o­chea­te ţâş­ni­ră din toa­te păr­ţi­le că­tre Atha­na­se & îmi fu dat să aud chiar şi un no­bil si­ci­lian co­men­tând în­tâm­pla­rea cu un pro­fund dis­preţ:

La mer­da tira la mer­da!

Îl vă­zui pe Kir­cher ro­şin­du-se din ca­u­za in­sul­tei, însă con­ti­nuă să tre­bă­lu­ias­că prin ju­rul ma­şi­nă­riei, de par­că ni­mic nu s-ar fi în­tâm­plat. Mă apu­ca­sem să mă rog ca to­tul să se ter­mi­ne cât mai iute, în­tr-un fel sau al­tul, ci­tind deja sem­ne­le ener­vă­rii si­gu­re pe chi­pul Ma­re­lui Duce, când un ur­let al maes­tru­lui meu i-a fă­cut să tre­sa­ră pe toţi cei de faţă.

— Evri­ka! a mai stri­gat o dată. Pri­viţi! Pri­viţi! Oa­meni ce-a­veţi atât de pu­ţi­nă cre­din­ţă!

Ne­miş­cat, în­cre­me­nit în­tr-o po­zi­ţie tea­tra­lă, ară­ta că­tre ţin­tă cu un de­get răz­bu­nă­tor: un fir de fum ne­gru se înăl­ţa drept că­tre ce­rul al­bas­tru…

Un zum­zet ad­mi­ra­tiv se ri­di­ca din­spre în­trea­ga asis­ten­ţă. Aproa­pe în în­tre­gi­me, lu­poai­ca, pâ­râind, fu aco­pe­ri­tă de flă­cări, pro­vo­când pe navă mai mul­te fo­ca­re, por­ni­te par­că prin­tr-o dâră de praf de puş­că. Ui­tân­du-mă la Kir­cher, uluit de o ase­me­nea ur­ma­re, aces­ta îmi făcu cu ochiul & în­ţe­le­sei că am­bar­ca­ţiu­nea fu­se­se pre­gă­ti­tă cu gri­jă. În­cre­ză­tor în in­ven­ti­vi­ta­tea maes­tru­lui meu în­tr-un ase­me­nea do­me­niu, mă pre­gă­tii pen­tru noi sur­pri­ze. Aces­tea nu se lă­sa­ră aş­tep­ta­te: în cli­pa în care fe­lu­ca ajun­se pra­dă fo­cu­lui, o su­me­de­nie de ra­che­te în­ce­pu­ră să irum­pă din tam­bu­chiuri, ex­plo­dând în înalt cu zgo­mot mare, după care fo­cu­ri­le ben­ga­le se trans­for­ma­ră în fân­tâni ar­ză­toa­re, ţâş­nind ca pe­ta­le­le unor flori mul­ti­co­lo­re îm­pre­ju­rul va­su­lui, iar ma­ne­chi­ne­le cu­prin­se de vă­pa­ie fură arun­ca­te de că­tre niş­te ca­ta­pul­te pe dea­su­pra în­tre­gii mi­nu­nă­ţii. Pro­iec­ti­le­le in­cen­dia­re nu-şi ter­mi­na­se­ră încă apa­ri­ţia, când noi ra­che­te se ri­di­ca­ră foar­te sus, cu un şuie­rat as­cu­ţit, de­se­nând ex­plo­ziv tri­po­dul, sim­bo­lul Si­ci­liei, un „S“ de la Si­ra­cu­za & cele pa­tru li­te­re ale cu­vân­tu­lui ebraic ce-l de­sem­nea­ză pe Ie­ho­va. Pen­tru în­che­ie­re, se auzi un ne­sfâr­şit pâ­râit de mi­tra­lii, pe când va­sul se du­cea la fund în­tr-un nor de fum.

(fragment din romanul  Acolo unde tigrii sunt la ei acasă)