Prietena mea, Carla, m-a sunat să-mi ceară ajutorul în pri­vin­ţa fe­ti­ţei ei, Isa­do­ra, care, la un­spre­ze­ce luni, su­fe­rea de o an­xie­ta­te de se­pa­ra­re ex­tre­mă.

   

Ţipa chiar şi la gân­dul de a fi lă­sa­tă cu alt­ci­ne­va în afa­ră de mamă, in­clu­siv cu ta­tăl sau cu bu­ni­ca ei, pe care îi iu­bea. Plân­gea tot tim­pul cât lip­sea mama, nu doar câ­te­va mi­nu­te. I-am spus Car­lei că voi mer­ge să le dau o mână de aju­tor. Ea ru­ga­se pe ci­ne­va să se ocu­pe o vre­me de bă­ia­tul ei mai mare; la în­ce­put am dis­cu­tat câ­te­va mi­nu­te, în timp ce Isa­do­ra şe­dea pe po­dea şi-mi arun­ca pri­viri pre­ca­u­te.

Am su­ge­rat să ve­dem ce se în­tâm­plă dacă în­cerc s-o iau în bra­ţe pe Isa­do­ra. Ca şi cum m-ar fi în­ţe­les, fe­ti­ţa a în­ce­put să se fo­ias­că şi să se cea­ră în bra­ţe­le ma­mei. I-am fă­cut semn Car­lei s-o ia în bra­ţe, iar Isa­do­ra s-a agă­ţat strâns de ea, arun­cân­du-mi o pri­vi­re mâ­nioa­să foc. Am în­tins mâna şi am atins foar­te uşor, abia per­cep­ti­bil, blu­za Isa­do­rei. Fe­ti­ţa a în­ce­put să plân­gă; a plâns tare, vre­me de o ju­mă­ta­te de oră sau mai mult, cu ca­pul în­gro­pat la piep­tul Car­lei. Din când în când ri­di­ca pri­vi­rea, mă ve­dea că-i ating în con­ti­nua­re blu­za şi-şi re­lua plân­sul. Pă­rea să-şi îm­pin­gă mama cu o mână şi să se aga­ţe de ea cu cea­lal­tă — un ti­par foar­te des în­tâl­nit.

I-am su­ge­rat Car­lei să în­cer­ce în con­ti­nua­re să inițieze un con­tact vi­zu­al cu Isa­do­ra şi să-i vor­beas­că pe un ton blând. Car­la a spus că fe­ti­ţa nu plân­ge nici­o­da­tă în fe­lul aces­ta cu ea şi că pro­ba­bil asta se în­tâm­plă în lip­sa ei. I-am spus: „Nu chiar. De data asta are po­si­bi­li­ta­tea să te aibă şi să nu te aibă în ace­laşi timp, ceea ce se de­o­se­beş­te foar­te tare de a fi cu tine sau a fi pă­ră­si­tă de tine“.

  

REMINDER: Faceți cunoștință cu autorul !

Editura Trei și Parentime vă invită MÂINE (joi, 4 octombrie, ora 18.00), în libraria Cărturești -Verona, la evenimentul de lansare a cărții: Rețete de jocuri.

  

Ve­deţi, în cea mai mare par­te a tim­pu­lui, Isa­do­ra fie era cu mama şi to­tul era bine, fie fără mama şi to­tul era groaz­nic. Nu pu­tea să ob­ser­ve alţi oa­meni, nici mă­car pe cei de care era apro­pia­tă, dacă mama nu era în preaj­mă. Nu pu­tea să vadă de­cât că nu e mama. Cu nimeni alt­ci­ne­va nu se cui­bă­rea în bra­ţe ca să plân­gă, des­căr­cân­du-şi sen­ti­men­te­le de du­re­re, ci se îm­po­tri­vea la ori­ce ali­na­re şi ţipa. Când eu am tras-o foar­te blând de blu­ză, în­de­păr­tând-o pu­ţin de mamă, Isa­do­ra pu­tea s-o aibă pe mama în con­ti­nua­re şi, tot­o­da­tă, să-şi des­car­ce fri­ca des­păr­ţi­rii de ea.

Spre sfâr­şi­tul re­pri­zei de plâns am în­tre­bat-o pe Car­la care cre­de că e mo­ti­vul la­cri­mi­lor. Mi-a po­ves­tit cum, la scurt timp după naş­te­re, la spi­tal, Isa­do­ra a fost lua­tă de lân­gă ea pen­tru o pro­ce­du­ră me­di­ca­lă. Po­ves­tind, Car­la a în­ce­put să plân­gă, iar Isa­do­ra s-a oprit din plâns ca să pri­veas­că la­cri­mi­le ma­mei — alt ti­par des în­tâl­nit. Ţi­nând-o strâns în bra­ţe, Car­la i-a spus cât de mult o iu­beş­te, cât de fri­că i-a fost la spi­tal şi cât de greu îi vine s-o dea alt­cui­va în bra­ţe. După ce s-au oprit amân­două din plâns, au ră­mas în­tr-o îm­bră­ţi­şa­re foar­te re­la­xa­tă, pri­vin­du-se adânc în ochi.

Isa­do­ra chiar s-a ui­tat la mine cu afec­ţiu­ne, deşi încă nu voia să vină la mine. Când i-am atins ia­răşi blu­za, s-a mul­ţu­mit să lase ca­pul pe umă­rul ma­mei şi să mă pri­veas­că vi­să­toa­re. În vi­zi­te­le ul­te­rioa­re însă şi de atunci în­co­lo, s-a pur­tat foar­te afec­tu­os cu mine, lă­sân­du-se dez­mier­da­tă. An­xie­ta­tea de se­pa­ra­re i s-a re­dus de atunci sem­ni­fi­ca­tiv şi Isa­do­ra n-a mai ur­lat când era lă­sa­tă cu ta­tăl sau cu bu­ni­ca.

Aceas­tă oră de plâns n-a fost în nici­un caz joc, în sen­sul dis­trac­ţiei — şi to­tuşi, în­tr-un fel, a fost joc. M-am ju­cat că o des­prind de mamă, în loc s-o iau de lân­gă ea cu ade­vă­rat.

  

Fragment din cartea Rețete de jocuri